سیاسی می گویم

سیاسی فکر می کنم

سیاسی می نویسم

حتا نقاشی هایم سیاسی است

دین من این است

اما تقلب نه

دروغ نه 

فریب نه

برای هیچ جنبنده ای 

حیوان و گل و گیاه حتا

دین من این است.