چه می خوانم ؟
چه می دانم ؟
چگونه من مسلمانم ؟
چرا آرام نمی گیرم ؟
به ذکر و نام رحمانم.