نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

اینجا ایران است

اینجا ایران است

ما ایرانی ایم

نقطه قوت اگر هست

افتخار ماست

ضعف اگر هست

 آنهم از آن ماست

(0) نظر

اسیر دست خود

ما اسیر دست خود هستیم

نه دست دیگران

فکر  کارگردان و ما بازی گران

(0) نظر

مدرک و درک

مدرک با درک و شعور خیلی تفاوت می کند

هستند افرادی که مدرک دارند اما درک نه

هستند درک هایی که اصلن بی نیاز از مدرکند

(0) نظر

خدا آباد کن

زندگی را کرده ایم ویران 

می گوییم خدا آباد کن

این دل ما را

همانطوری که ما می خواهیم

شاد کن!!

(0) نظر

چرا باید گول بخورم؟

همه بگویند که کسی هستی

وقتی خودم می دانم کسی نیستم

چرا باید گول بخورم؟

(0) نظر

کجا

بعضی وقتها می دویم

اما نمی دانیم کجا

چون همه هستند دونده

می دویم با دیگران

(0) نظر

اعتماد

اعتماد بر دشمنان

بی اعتماد بر دوستان

می کن ما را رفیق دشمنان

دشمن برای دوستان

(0) نظر
X