نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

اسیر دست خود

ما اسیر دست خود هستیم

نه دست دیگران

فکر  کارگردان و ما بازی گران

(0) نظر
X