نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

اینجا ایران است

اینجا ایران است

ما ایرانی ایم

نقطه قوت اگر هست

افتخار ماست

ضعف اگر هست

 آنهم از آن ماست

(0) نظر
X