نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

ز نرگس گلی زیبا امروز برویید

بیا باز دوباره بلندتر بخندیم

همه جای شهر را ما آذین ببندیم

بیا شهر و با هم خبر دار کنیم ما

بگو ییم که طوفان برفتست ز دریا

بگوییم که گلها شکفتست به صحرا

چه شور و چه حالی هوا دارد امروز

ز یارم چه عطر و چه بویی نسیم آرد امروز

ز نرگس گلی زیبا امروز برویید

بچرخید در عالم

بگردید در عالم

همین را بگویید

ز نرگس گلی زیبا امروز برویید

(0) نظر
X