نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

چرا باید گول بخورم؟

همه بگویند که کسی هستی

وقتی خودم می دانم کسی نیستم

چرا باید گول بخورم؟

(0) نظر
X