نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

خدا آباد کن

زندگی را کرده ایم ویران 

می گوییم خدا آباد کن

این دل ما را

همانطوری که ما می خواهیم

شاد کن!!

(0) نظر
X