نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

مدرک و درک

مدرک با درک و شعور خیلی تفاوت می کند

هستند افرادی که مدرک دارند اما درک نه

هستند درک هایی که اصلن بی نیاز از مدرکند

(0) نظر
X