نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

ای خدایا علی نیمه جونه

باز دوباره دلم غصه داره

از چشام بارون غم می باره

می رسه این خبر در زمونه

ای خدایا علی نیمه جونه

تیغ به فرق زمان و  زمین خورد

مردترین در جهان بر زمین خورد

 سر  زند ماه و خورشید به سینه

خورده بر آسمان ضرب کینه

یا علی یا علی یا علی جان

(0) نظر
X